akušat - 20 rokov skúseností - predaj autodielov

Spoločnosť Norbert Šatan – Akušat bola založená
25. 2. 1992 a zaoberala sa od počiatku veľkoobchodom s batériami, nabíjaním akumulátorov
a posudzovaním ich funkčnosti.

V roku 1993 bolo vedenie spolutvorcom koncepcie vstupu koncernu FIAMM na náš trh a v r. 1997 sa firma stala oficiálnym importérom akumulátorov AKUMA na Slovensku.

V roku 2001 sme boli iniciátorom a spolutvorcom založenia EXIDE Slovakia, s.r.o. – spoločnej firmy EXIDE Technologies a slovenských veľkoobchodných firiem s podielom na vlastníctve tejto spoločnosti.

V roku 2004 sme zahájili reštrukturalizáciu aktivít firmy zmenou na vyššiu právnu formu – „Holdingu ECCE“.
V roku 2004 vznikla spoločnosť ECCE Slovakia, s.r.o. (predaj a servis automobilov) a v roku 2005 spoločnosť AKUŠAT, s.r.o. (autorizovaný predajca akumulátorov).

V roku 2006 spoločnosť AKUŠAT, s.r.o. získala Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pre stupeň utajenia „dôverné“, ktoré vydal Národný bezpečnostný úrad SR. Významným krokom vo vývoji spoločnosti bolo rozšírenie činnosti o distribúciu autodielov s podporou spoločnosti GENEI. V rovnakom roku vstupuje AKUŠAT, s.r.o. do združenia REBAT
a následne aj do Zväzu elektrotechnického priemyslu.

18. novembra 2009 sa firma presťahovala do novovybudovaných vlastných obchodných, administratívnych a skladových priestorov o celkovej rozlohe cca 1 200 m² a v októbri 2011 otvoril
AKUŠAT, s.r.o. svoju pobočku v Hlohovci a v roku 2014 v Banskej Štiavnici.

V r. 2012 sa Norbert Šatan stáva členom dozornej rady Zväzu elektrotechnického priemyslu.

V auguste 2013 sa stal AKUŠAT, s.r.o. členom obchodného združenia GROUPAUTO CZ&SK a začlenil sa tak do medzinárodných štruktúr Group Auto International GAI . Vstup spoločnosti do GAI je mimoriadne úspešným výsledkom dlhodobej stratégie.

Norbert Šatan company – Akušat was established on February 2nd 1992, and at the very beginning it engaged with the wholesale of batteries, charging of accumulators and assessing their functionality.

In 1993 the management was the co-creator of the conception concerning the business concern FIAMM and its entrance into our market and in 1997 the company became the official accumulator importer AKUMA in Slovakia.

In 2001 we were both initiator and co-creator of establishing the EXIDE Slovakia, ltd – the joint company of EXIDE Technologies and Slovak wholesale firms with the share in the ownership of this company.

In 2004 we initiated the firm restructuring by the change on the higher form of the statute – “Holding ECCE”.
In 2004 the company ECCE Slovakia, Ltd was established (the sale and service of cars) and in 2005 the AKUŠAT company, Ltd (the authorized seller of accumulators).

In 2006 the AKUŠAT company, Ltd obtained The Certificate of industrial safety of the entrepreneur for the confidence level “confidential”, which was issued by the National Security Bureau of the Slovak Republic. The significant step in the company developing was the extending activity in the distribution of car spare parts with the support of the GENEI company. In the same year The AKUŠAT, Ltd enters both the REBAT association and afterwards the union of electrical engineering.

On November 18th 2009 the company moved into newly-built own business, administrative and distribution area in the total area of approximately 1.200 m² and in October 2011 The AKUŠAT, Ltd opened its branch in Hlohovec, in April 2014 in Banská Štiavnica.

Norbert Šatan becomes the member of supervisory board for the union of electrical engineering in 2012.

In August 2013 the company AKUSAT, s.r.o. became a member of business association GROUPAUTO CZ&SK and integrated to the international structures Group Auto International GAI. This entry of AKUSAT s.r.o. to GAI is extraordinary successful result of long-term strategy.